Vedtægter, Danske Slægtsforskere-Faxe :

1. Navn og hjemsted


Foreningens navn er Danske Slægtsforskere-Faxe (DS-Faxe). DS-Faxe har hjemsted i Faxe Kommune. DS-Faxe er en selvstændig forening. DS-Faxe er stiftet af slægtshistorikere på Sjælland som en lokal forening.

2. Formål


DS-Faxes formål er at skabe et forum for slægtsforskere ved at
 • afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed relateret til slægtshistorie,
 • samarbejde lokalt og nationalt med andre slægtshistoriske foreninger,
 • udbrede kendskabet til slægtshistorie

3. Medlemmer


Enhver, som tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.

Medlemmer af DS-Faxe kan deltage gratis i foredrag, som er støttet af Danske Slægtsforskere, ikke-medlemmer skal betale en entré, der er fastsat af bestyrelsen.

Kontingent til DS-Faxe fastsættes på den årlige generalforsamling i 1 kvartal. Kontingentet følger kalenderåret. Betales et nyt medlemskab i december måned, er medlemskabet gældende for resten af året + det efterfølgende år.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Det er et medlems pligt, at holde DS-Faxes hjemmeside opdateret med sin e-mailadresse. Dette gøres via indberetning af e-mailadresse på DS-Danmarks hjemmeside.

4. Bestyrelse


DS-Faxe ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.
Alle medlemmer af bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, dog således at formanden for 2 år ad gangen i lige årstal. Kasserer vælges ligeledes for 2 år ad gangen, og er på valg i ulige årstal. Alle andre medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand og menige medlemmer. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil og fastsætter selv sin forretningsorden. Suppleanter deltager på bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller to af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse finder sted pr. e-mail med angivelse af dagsorden. Der føres et beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne, som godkendes af referent og formand. Referatet offentliggøres derefter på foreningens hjemmeside på Internet.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne - her iblandt formanden - er til stede. Hvis bestyrelsen består af et lige antal medlemmer, har formanden to stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, arbejdsgrupper o.l. med medlemmer uden for bestyrelsens kreds.

5. Generalforsamling


Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst to ugers varsel af bestyrelsen via e-mail til medlemmerne. Indkaldelse skal indeholde dagsorden og de fornødne bilag. Til den ordinære generalforsamling skal dagsorden indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent.
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder fastlæggelse af kontingentet for det kommende år.
 7. Valg af mindst 3 medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af mindst to suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollantsuppleanter.
 10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægter. Hvert medlem har en stemme. Stemmeret har kun de medlemmer som ikke er i restance med kontingent. Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt blot en af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe en fuldmagt.

6. Regnskab og formue


Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor. Kassereren fører foreningens bogholderi og udarbejder foreningens årsregnskab.

7. Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 10 medlemmer via e-mail til formanden forlanger det med angivelse af dagsorden. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, og afholdelse skal ske inden 6 uger. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

8. Tegning og hæftelse


Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende pligter.

9. Vedtægtsændringer


Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer. Forslagene skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de fremmødte stemmer, skal forslaget, såfremt det ønskes fremmet, genfremsættes på en ny generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.

10. Opløsning


DS-Faxe kan opløses, hvis et forslag herom er vedtaget af en ordinær generalforsamling og derefter vedtages uforandret af en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at 3/4 af de fremmødte medlemmer på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling stemmer for opløsning. DS-Faxe skal opløses, hvis det ikke er muligt at vælge 3 bestyrelsesmedlemmer. Foreningens formue vil efter opløsningen blive overdraget til Lokalhistorisk forening, Faxe.


Foreningen Danske Slægtsforskere-Faxe er stiftet den 16. februar 2009. Vedtægterne er senest ændret 20. sep. 2021

(C) Tersoft.